Υπηρεσίες

Πιστοποιημένη Τεχνική Υποστήριξη

 • Τεχνική υποστήριξη on-site (στα γραφεία της επιχείρησής σας)
 • Τεχνική υποστήριξη remotely (απομακρυσμένα μέσω υπολογιστή)
 • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη με σύναψη ετήσιου ή μηνιαίου συμβολαίου
 • Ετήσιο, μηνιαίο ή προπληρωμένων ωρών συμβόλαιο ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης
 • Αποτελεσματική διαχείριση έργου

 

Υπηρεσίες Δικτύων και Συστημάτων

 • Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων ασφάλειας και επίβλεψης δικτύων
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) απομακρυσμένα με υψυλή κρυπτογάφηση για μεγαλύτερη ασφάλεια
 • Μελέτη και υλοποίηση σχεδίου αποκατάστασης αρχείων και συστημάτων (Disaster Recovery Plan)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεφωνικών συστημάτων VoIP
 • Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής μέσω IP / CCTV καμερών
 • Μελέτη και υλοποίηση ιδιωτικών εικονικών δικτύων (Virtual Private Networks – VPN)
 • Μελέτη και υλοποίηση ασύρματων δικτύων (WiFi & WiFi Hotspots)

Αξιόπιστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες

 • Φιλοξενία ιστοσελίδων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση ιστοσελίδων

 

 

 

Άλλες Υπηρεσίες

 • Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης πελατών (CRM) και προγραμμάτων με ενιαία εμπορολογιστική βάση (ERP)
 • Μισθωμένα Κυκλώματα – Leased Lines
 • Server Co-Location
 • Server Virtualization
 • Μελέτη και εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Εμπιστευτείτε έναν αξιόπιστο και πιστοποιημένο συνεργάτη.